FONDY = C QUADRANT, PIONEER

 
C QUADRANT A PIONEER :
 
Fondy fondov s unikátnym systémom zhodnotenia investícií 
 
Nákup podielov fondov môžete uskutočniť jednorázovo, alebo postupnými investíciami.
 
Klient si vyberá ľubovoľnú cieľovú sumu a fondy, do ktorých chce prostriedky investovať.
Ďalej realizuje postupné nákupy až do výšky svojej cieľovej sumy.
Za došlé platby C- QUADRANT nakupuje podiely.
Nákupy a predaje podielov sú možné kedykoľvek a v akejkoľvek výške. 
 
Náklady na zriadenie , vedenie a správu účtu:
 
Poplatok za zriadenie je                     5% z cieľovej sumy 
Vedenie účtu                                      Zdarma
Poplatok za úschovu cenného papiera ZDARMA
On line prístup                                   ZDARMA
Poplatok za nákup a predaj podielu     0,3%