Obchodné podmienky - vzdelavanie

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíš s týmito podmienkami.

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ tejto stránky a to spoločnosť RK MIX s.r.o. so sídlom Javornícka 12, 97411 Banská Bystrica, IČO: 46741267, DIČ: 2023556997 vložka 22455/S. 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z informačných a tréningových  materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

Platby je možné uskutočňovať  bežným bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu, alebo  na dobierku. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 14 dní od zakúpenia akéhokoľvek produktu, služby  na stránke www.rkmix.sk, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.