google-site-verification=XA0Zvouxw1tMlNb4pQApN6DIhXMdR-3LVmAp3T8sRbw

          Prečítajte si ako prví, čo je nového 

Tvoja referencia

Ochrana osobných údajov a zverejnenie fotografií

☑ Zverejňovania informačných materiálov na webovom sídle prevádzkovateľa, v rozsahu meno, priezvisko, pracovne zaradenie, individuálne a spoločné fotografie.

☑ Zverejnenie mojej fotografii a osobných údajov v rozsahu : meno, priezvisko, titul, funkcia, telefonicky a e-mailový kontakt pre účely ich zverejnenia na jeho web stránke v súvislosti s plnením mojich pracovných povinnosti.

☑.......

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie môjho pracovného pomeru u prevádzkovateľa - zamestnávateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o mojich právach pri spracovaní osobných údajov, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22 a sú zhrnuté v priloženej informačnej prílohe.

Kontaktujte nás

Úvodnú hodinovú konzultáciu poskytujem zdarma

RK MIX s.r.o. 

Javornícka 12, 97411 Banská Bystrica

IČO: 46741267

DIČ: 2023556997

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 22455/S

+421 903 501 409 svadobná kyt.

+421 903 353 262 starejši-mod. / DJ

rkmixbb@gmail.com

Facebook svadba

Facebook financie a zdravie

google-site-verification=VeuUWgz6_Vt0pojx2hOkzwMVqlx8dAswawnfpJsDnGc